Po úspešných jednaniach občianskeho združenia Rozbicyklujme Nitru! s developermi spočívajúcich v dohodách alebo upravených projektoch polyfunkčných objektov Tabáň a Orbis, sme tentokrát oslovili s našimi požiadavkami aj zástupcov spoločnosti budujúcej polyfunkčný objekt Promenáda Living park. Cieľom bolo, rovnako ako predtým, zdokonalenie projektu a zlepšenie podmienok pre chodcov a cyklistov.

Problém sme videli najmä v nedostatočnom dimenzovaní chodníka pre peších a cyklochodníka pri rieke. Tieto sú už v súčasnosti veľmi využívané chodcami, rodičmi s kočíkom, bežcami, korčuliarmi, cyklistami, psíčkarmi. V budúcnosti, po výstavbe obchodného centra a troch bytových domov, sa tam očakáva ešte vyšší počet užívateľov. Projekt počítal iba s veľmi úzkym chodníkom pre peších, navyše v priamom dotyku s cyklotrasou, čo by malo za následok množstvo kolíznych situácií, k akým dochádza už teraz v iných úsekoch pri rieke. Po vzájomnom vyjednávaní sa po niekoľkých týždňoch podarilo s developerom dohodnúť. Skladba „chodníkov“ medzi riekou a budovou polyfunkčného objektu sa úplne zmení. Developer sa zaviazal, že zo strany od protipovodňového múrika smerom k budove vybuduje najskôr cestičku pre chodcov širokú 2,5 m, ktorá bude bezpečne oddelená pásom zelene v šírke 2 m od obojsmernej cestičky pre cyklistov širokej 3 m. Tú taktiež vybuduje na svoje náklady a bude plnofarebná (zelenej farby) a bude mať príslušné vodorovné a zvislé dopravné značenie. Smerom k budove bude bezpečne oddelená ďalším pásom zelene v šírke minimálne 2 m od promenády a letných terás, ktoré budú pri budove.

Ďalej sa združeniu podarilo dohodnúť s developerom, že nová plánovaná spoločná cestička pre chodcov a cyklistov, ktorá má byť vybudovaná od podchodu pod R1A smerom vpravo okolo budúcej budovy k rieke, bude rozdelená na samostatnú cestičku pre cyklistov v šírke 3 m a cestičku pre chodcov v šírke minimálne 2 m. Týmto opatrením sa opäť zabezpečí zvýšenie bezpečnosti jednotlivých účastníkov. Tam, kde budú obe cestičky v dotyku, budú oddelené špeciálnym varovným a vodiacim pásom, čo ocenia najmä slabozrakí a nevidiaci. Súčasťou zápisnice, ktorou spečatili svoju dohodu, je aj dohoda o vytvorení dostatočne širokého priestoru v miestach medzi hlavným vstupom do obchodného centra a cestou. Tento priestor bude spĺňať parametre cyklochodníka a navádzať cyklistov idúcich z cyklotrasy na Napervilskej ulici smerom na Zoborský most alebo nábrežnú cyklotrasu mimo fontánu, oddychové plochy a hlavný východ z obchodného centra, kde sa očakáva zvýšený pohyb chodcov. I tento krok má za úlohu zvýšiť bezpečnosť a pohodlie chodcov cyklistov.

Zdá sa, že povedomie developerov o spoločenskej zodpovednosti voči okoliu budovaných projektov, obyvateľom a budúcim zákazníkom sa zvyšuje a dúfajme, že vďaka dobrovoľným občianskym združeniam alebo hlavne vďaka patronátu mesta bude počet takýchto pozitívnych príkladov len pribúdať.